ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Protruck Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Váltó utca 6., cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-09-192141) ezúton tájékoztatja ügyfeleit/leendő ügyfeleit/az adatkezeléssel érintett személyeket (együttesen: adatalanyok) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az ügyfelek ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Adatvédelmi nyilatkozat) célja, hogy biztosítsa mindazon természetes személyek információs önrendelkezési jogát, akik az adatkezelő alábbiakban meghatározott tevékenysége során önkéntesen szolgáltatnak személyes adatot az adatkezelőnek, illetve akikről az adatkezelő törvényi felhatalmazás alapján szerez személyes adatot.

 

1./ Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Protruck Kft. (székhelye és levelezési címe: 2142 Nagytarcsa, Váltó utca 6., e-mail címe: protruck@protruck.hu, honlapjának címe: www.protruck.hu, telefonszáma: 06-1-999-6530.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat az alábbiak ismerhetik meg:

a.) az adatkezelő, ill. annak ezzel megbízott dolgozói és

b.) ha az adatkezelőnek jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettsége keletkezik, annak keretében az illetékes hatóságok.

 

2./ A kezelt adatok köre

Az ügyféllel/leendő ügyféllel/az adatkezeléssel érintett személlyel való kapcsolatfelvétel során rögzítésre kerülnek az érintett alábbi adatai:

Név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, ill. értesítési cím, az ügyfél elérhetőségei (telefonszám, e-mail-cím, internetes elérhetőség, kapcsolattartó személy neve), továbbá a számlázási adatok (cím, név, adószám). Amennyiben az előzőek közül csak egyes adatok kerülnek az adatalany részéről megadásra, akkor csak a megadott adatok kerülnek rögzítésre.

Érzékeny személyes adatokat társaságunk nem tart nyilván senkiről. (Ilyen adatok lehetnek az olyan természetes személyhez kapcsolódó adatok, amelyek az illető személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, nemi életére vagy orientációjára, egészségi állapotára vonatkoznak, illetve személyek egyértelmű azonosítására alkalmas genetikai, biometriai információkat tartalmaznak.)

Kizárólag ún. nem érzékeny személyes adatokat tartunk nyilván (pl. a munkavállalókról, teljesítési segédekről, ügyfelekről).

 

3./ Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja

a.) az érintett előzetes hozzájárulása., ill.

b.) ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (2016/679/EU rend. 6.cikk (1) b.)pontja), ill.

c.) kötelező adatkezelés (ha azt jogi norma előírja).

Az ezen adatkezelésekre vonatkozó főbb rendelkezéseket a személyes adatok védelmével kapcsolatos 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az adatkezelő, mint munkáltató belső adatkezelési és titoktartási rendelkezései/szabályzatai tartalmazzák.

 

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek számára szolgáltatások hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések és ajánlatok megtétele, az esetleg felmerült együttműködési problémák elhárítása, ill. viták rendezése, az ügyfeleknek nyújtandó pontosabb tanácsadás, ill. megfelelő árajánlatok nyújtása, továbbá a jogszabály által előírt esetleges hatósági adatszolgáltatási/bejelentési kötelezettség teljesítése. Ezen adatkezelés az ügyfél/leendő ügyfél/adatkezeléssel érintett személy, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot, ill. kapcsolattartási lehetőséget is szolgálja.

Társaságunk a gazdasági tevékenységi körével összefüggő szolgáltatásainak nyújtására irányuló szerződésekből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek. Társaságunk a fentieken felül az általa teljesítendő szolgáltatások nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Társaságunk az ügyfelek megfelelő folyamatos tájékoztatása érdekében időszakosan hírleveleket szerkeszt, amelyeknek az ügyfelekhez történő eljuttatása érdekében felhasználja az ügyfelek/adatalanyok által megadott, és társaságunk által nyilvántartott nevét és elektronikus levélcímét.

Társaságunk a gazdasági tevékenységének ellátása körében a vagyonbiztonság, és az ügyfelek tulajdonának/érdekeinek megfelelő védelme érdekében az általa fenntartott mindenkori munka- és raktárterületein (üzemi területein) ipari kamerarendszert működtet, amely az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon rögzíti az áruk, eszközök és személyek mozgását a társaság használatában álló területeken.

Az adatkezelő a fentiektől eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az általa nyilvántartott adatokat törli/eltávolítja/megsemmisíti, amikoraz adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

Az adatkezelő az ügyfelek/adatalanyok által megadott fenti adatokat a saját elektronikus rendszerében, ill. papír alapú nyilvántartásaiban legfeljebb 5 évig tartja nyilván, ezt követően a rendszeréből azokat eltávolítja, ill. megsemmisíti.

 

6. Az adatfeldolgozó neve, elérhetősége és tevékenysége

Az adatkezelőnek adatfeldolgozója nincs.

 

7. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatalanyok (ügyfelek/leendő ügyfelek/adatkezeléssel érintettek) által megadott (személyes) adatokhoz kizárólag az adatkezelő erre kijelölt munkatársa(i) férhet(nek) hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik a jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések/adatszolgáltatások teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

8. Az ügyfelek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, a tiltakozás, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről az adatalanyok (ügyfelek/leendő ügyfelek/adatkezeléssel érintettek) tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén, illetve az e-mail címén kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti/kérelmezheti az ügyfél személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A személyes adatok törlésére abban az esetben és azon időtartamig nem kerülhet sor, amennyiben valamely jogszabály azok nyilvántartását, ill. a nyilvántartás időtartamát az adatkezelőre kötelező módon előírja.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, ill. megtenni a szükséges intézkedést.

Az adatkezelő által esetenként szerkesztett hírlevelek kiküldésére kizárólag az adatalany/címzett kifejezett előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. Az adatalanynak a már megadott hozzájárulását jogában áll bármely időpontban visszavonni.

Az érintett/adatalany tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

9. Az adatkezelő intézkedései az adatalanyok személyes adatainak védelme érdekében

Az adatkezelő az ügyfelekre/leendő ügyfelekre/adatkezeléssel érintett személyekre vonatkozó valamennyi adatot és tényt a saját rendszerében bizalmasan kezel, akkor is, amennyiben nyilvánosan is hozzáférhető adatokról van szó. Az így kezelt adatokról készült kimutatások esetleges publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi azonosítására.

Az Ön által nekünk megadott és így birtokunkba került adatokat -a jogszabály alapján kötelező hatósági bejelentésen/adatszolgáltatáson kívül- az Ön beleegyezése nélkül senkinek sem továbbítjuk.

Internetes oldalunkon speciális technikai eszközöket, többek között ún. sütiket (cookie) is alkalmazunk. Ezek kicsi szöveges adatfájlok, amelyeket a böngészője segítségével tárol az Ön számítógépe. Ezek a sütik semmilyen kárt nem okoznak. Másokhoz hasonlóan mi is azért használjuk őket, hogy weboldalunkon felhasználóbarát megjelenéssel segítsük az Ön jobb tájékozódását. Egyes sütik az Ön számítógépén maradnak, ameddig Ön nem törli őket. Amennyiben nem törli őket, az teszi lehetővé, hogy újabb látogatása esetén a rendszerünk újra felismerje az Ön böngészőjét. A sütik törlésével sem keletkezik semmilyen kár az Ön számítógépén. Amennyiben azt szeretné, hogy az Ön számítógépe ne tároljon sütiket, a böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az ne engedje, vagy csak az Ön külön jóváhagyása esetén engedélyezze a sütik tárolását. Amennyiben a sütiket a böngészőjében teljesen letiltja, azzal weboldalunk használhatóságát is korlátozhatja.

A Google Analytics, Hotjar és LogRocket által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A Google Analytics, Hotjar és LogRocket által létrehozott cookie-k tárolási időtartama 30 napra szól, a session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. Az adatalany által a weboldalon megadott hírlevél feliratkozási adatokat az adatalany írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli.

Azokat az okmányokat és adatokat, amelyek gazdasági tevékenységünk során keletkeznek, és amelyek teljesítésünk igazolásául is szolgálnak, adattárunkban elektronikusan tárolhatjuk. Csak annak a részére engedünk hozzáférést ezen adattárhoz, aki

a) társaságunk munkavállalójaként vagy teljesítési segédjeként az adattár létrehozásával/kezelésével kapcsolatos tevékenységet végez, és dokumentáltan elfogadta az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatainkat és a törvényes rendelkezéseket, vagy

b) jogszabályi rendelkezés alapján illetékes hatóságként jogosult az adatok megismerésére.

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Az az adatalany (ügyfél/adatkezeléssel érintett személy), aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EU 2016/679. rend. a személyes adatok védelméről tartalmazza.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az adatkezelő ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy az adatalanynak valamely hatósági/hivatalos eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszát az adatkezelőnek megküldenie. Ön a weblapunkon a „Kapcsolatfelvétel” menüpontban meghatározott címen, telefonszámokon, e-mail vagy postai címen bármikor megkereshet bennünket a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, esetleges panaszával.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

URL

http://naih.hu

 

Amennyiben az adatvédelemre/adatkezelésre vonatkozó jogszabályok változnak, úgy az adatkezelő a jelen nyilatkozatában foglaltakat annak megfelelően ugyancsak módosítani fogja.

 

Budapest, 2018.05.23.

Protruck Kft.